Regulamin 2022

 

REGULAMIN “FACE THE MUSIC BRZEG 2022”
XXIX FESTIWALU PIOSENKI ANGIELSKIEJ

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Organizator:

Face the Music Brzeg 2022 – XXIX Festiwal Piosenki Angielskiej organizowany jest przez Stowarzyszenie Face the Music.

2. Terminarz Festiwalu:

 • termin nadsyłania zgłoszeń – 31 maja 2022
 • Przesłuchania Konkursowe – 23 września 2022 - scena Brzeskiego Centrum Kultury
 • Koncert Galowy z udziałem laureatów XXIX FPA – 24 września 2022 - scena Brzeskiego Centrum Kultury

3. Przesłuchania Konkursowe Festiwalu:

w ramach Festiwalu przeprowadzone zostaną konkursy:

  • Przesłuchania Konkursowe dla solistów w 2 kategoriach wiekowych

4. Cel Festiwalu:

Celem Festiwalu jest stworzenie dogodnych warunków dla solistów z całej Polski, do zaprezentowania się publiczności województwa opolskiego, a tym samym, promocja młodych utalentowanych wykonawców w Polsce.

5. Uczestnicy Festiwalu:

Uczestnikami konkursu są soliści występujący samodzielnie lub pod patronatem szkół, instytucji społecznych i kulturalnych z terenu całego kraju.

§ 2
Zasady uczestnictwa 

1.Uczestnicy mogą wystąpić w konkursie dla solistów w dwóch kategoriach wiekowych:

- dziecięcej - do 13 roku życia

- młodzieżowej - do 25 roku życia

2. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wysłanie do Organizatora pocztą elektroniczną wypełnionego formularza wraz z materiałem dźwiękowym/filmowym zawierającym 2 utwory wykonane przez uczestnika z podkładem muzycznym, przy akompaniamencie własnym, drugiej osoby lub w wersji a’cappella (wskazany zróżnicowany repertuar, obok „coverów” mile widziane kompozycje własne)

3. Wymagania techniczne:

materiał nadesłany pocztą elektroniczną powinien być nagrany

 • w formacie mp3 -pliki audio,
 • w formacie avi, DVD lub mp4 -pliki wideo.

4. Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2022.

5. Zgłoszenia, które doręczone zostaną po 31 maja 2022 nie wezmą udziału w konkursie.

6. W konkursie nie weźmie też udziału materiał nadesłany pocztą elektroniczną nie spełniający wymagań technicznych lub dostarczony bez wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

7. Koszty nośników oraz przesyłki pokrywa uczestnik

8. Informacja o zakwalifikowaniu się do konkursu zostanie podana na stronie internetowej Organizatora www.fpabrzeg.pl najpóźniej do 10 lipca 2022, nie będzie przekazywana indywidualnie!

Kwalifikacji dokona Komisja Kwalifikacyjna konkursu wybrana przez Organizatora. Komisja Kwalifikacyjna oceniać będzie między innymi:  poziom wykonawczy, interpretację prezentowanych utworów, stronę muzyczno-wokalną, aranżację, poprawność językową oraz ogólny wyraz artystyczny.

9. Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani są do wpłacenia na konto Organizatora wpisowego w wysokości:

- Soliści występujący przy akompaniamencie zespołu Face The Music (§3.P.3) -130 zł

- Pozostali soliści -110 zł

10.Wykonawcy biorący udział w konkursie zobowiązani są do stawienia się w miejscu i o godzinie ustalonej przez Organizatora ( szczegóły zostaną podane na stronie www.fpabrzeg.pl ), w celu przeprowadzenia próby dźwięku. Brak wykonawcy o umówionej godzinie będzie rozumiany jako rezygnacja z prawa do próby.

 

§ 3
Jury

1. Do oceny wykonawców biorących udział w Przesłuchaniach Konkursowych Organizator powoła Jury XXIX Festiwalu Piosenki Angielskiej, w skład którego wejdą osoby zaproszone przez Organizatora, tzn.: znani muzycy, ludzie z branży muzycznej i dziennikarze muzyczni patronów medialnych.

2. Jury oceniać będzie interpretację prezentowanych utworów, stronę muzyczno-wokalną, aranżację, poprawność językową oraz ogólny wyraz artystyczny.

3. Soliści zaprezentują jedną piosenkę w języku angielskim z podkładem muzycznym, przy akompaniamencie własnym lub zespołu, który zapewni Organizator (zespół będzie się składał z profesjonalnych muzyków, jego skład zostanie podany na stronie internetowej Organizatora najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem Festiwalu). Chęć zaprezentowania się na Przesłuchaniach Konkursowych z zespołem "Face the Music" należy zaznaczyć na Formularzu Zgłoszeniowym, wskazując na 1 utwór wybrany do Konkursu.

4. Zwycięzcy Konkursów zostaną wyłonieni przez Jury Festiwalu w drodze głosowania.

5. Wszystkie decyzje Komisji Kwalifikacyjnej i Jury są nieodwołalne.


§ 4
N
agrody

1. W wyniku przesłuchań 23 września 2022, Jury zakwalifikuje 10 wykonawców w 2 kategoriach do Koncertu Galowego, który będzie miał miejsce 24 września 2022.

2. Jury przyzna miejsca od 1-3 w kategorii dziecięcej, młodzieżowej.

3. Organizator, na podstawie decyzji Jury, przyzna jedną nagrodę główną – Grand Prix Festiwalu.

4.Laureaci Konkursów zobowiązani są do udziału w Koncercie Galowym, a ich nieobecność oznacza rezygnację z nagrody, która pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5
Prawa autorskie

Uczestnik Festiwalu, który przesyła swoje zgłoszenie zawierające kompozycje własne, oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych utworów (dotyczy solistów i zespołów) oraz, że w przypadku zaproszenia do Koncertu Galowego Festiwalu:

 • wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku w celach promocyjnych i marketingowych Festiwalu
 • upoważnia Organizatora do udostępnienia wykonywanych w ramach Festiwalu utworów telewizji, radiu, mediom internetowym
 • wyraża zgodę na rejestrację technikami audiowizualnymi Koncertu Galowego dla celów archiwalnych Organizatora oraz na potrzeby wydania promocyjnej płyty CD
 • wyraża zgodę na wielokrotne publiczne odtwarzanie nagrania Koncertu w materiałach promocyjnych Festiwalu, a także na ich wykorzystywanie w celach marketingowych przez czas nieokreślony

§ 6
Postanowienia końcowe

1.Wyniki Festiwalu zostaną ogłoszone na stronie Organizatora www.fpabrzeg.pl w dniu 24 września 2022.

2.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Festiwalu.

3.Organizator nie zwraca uczestnikom nadesłanych materiałów.

4.Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Festiwalu. Jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.fpabrzeg.pl

5.Zgłoszenie do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

6.Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną zdyskwalifikowane.

7.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian oraz rozstrzygania kwestii spornych.

Załącznik stanowiący integralną część Regulaminu Festiwalu:

Formularz Zgłoszeniowy

STOWARZYSZENIE FACE THE MUSIC

NOWY ŚWIAT 40

49-315 NOWY ŚWIAT

Tel. 696013188

e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   

  www.fpabrzeg.pl

 

Wyróżnienia dla FPA

 zlota spinkaPro Publico Bono-logoPro Publico Bono-logo                      Opoliensi Arte Laureato

PARTNERZY:

 

 

 Brzeg-logoLO2-logo

logo BCK  

PATRONAT MEDIALNY:

 

 

logo3 tvp3 Opole 

 

logo RWK logo prw